Informatie over aanvragen

Voorwaarden

 • Het RAP ondersteunt projecten door middel van cofinanciering tot een maximum van 50% van de totale projectkosten. Het minimale bedrag per subsidieaanvraag is € 20.000, het maximale bedrag per aanvraag is € 500.000.
 • Om voor cofinanciering in aanmerking te komen moet een project leiden tot:
  • Meer instroom (van werk naar werk, van school naar werk, (weer) aan het werk) naar de maatschappelijk cruciale sectoren, met duurzame arbeidscontracten van minimaal 12 maanden;
  • Een scholing-, leerwerk- of loopbaantraject met baangarantie of;
  • Aantoonbaar behoud van personeel dat anders zou uitvallen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van talentprogramma’s;
  • Alleen projecten die bijdragen aan een vermindering van personeelstekorten in de volgende sectoren en transities in de arbeidsmarktregio Rijnmond, komen in aanmerking voor het RAP:

Maatschappelijk cruciale sectoren:

 • het openbaar vervoer
 • de zorg
 • de kinderopvang
 • het onderwijs
 • de bouw en techniek
 • de veiligheidsketen
 • de haven en logistiek

Economische transities:

 • de digitaliseringstransitie
 • de energietransitie
 • de transitie naar een circulaire economie
 • De resultaten van het project moeten in de arbeidsmarktregio Rijnmond terecht komen.
 • Projecten moeten uiterlijk 31 december 2026 zijn afgerond.
 • In het projectplan moet vermeld worden wanner het resultaat van het project wordt bereikt.
 • Het RAP biedt cofinanciering aan projecten. De subsidie kan niet gebruikt worden om reguliere bedrijfsvoering in uw bedrijf of organisatie te financieren.
 •  Lees de volledige voorwaarden in de subsidieregeling: Subsidieregeling Rijnmonds arbeidsmarkt perspectieffonds 2023-2026 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Een aanvraag indienen voor cofinanciering via het RAP doet u in de volgende eenvoudige stappen.

1. Heeft u een idee voor een project? Vul dan het RAP Ideeënformulier in en stuur het op naar het Steunpunt RAP:  RAP@rotterdam.nl.
2. Wanneer uw aanvraag aan de criteria voldoet, download u de formats voor het projectplan en de begroting van deze website en vult u deze in. Wanneer u een aanvraag doet namens verschillende samenwerkingspartners vult u ook de Samenwerkingsovereenkomst(en) in die voor uw coalitie van toepassing zijn. Alle formats vindt u onder Documenten
3. Via de knop Aanvragen wordt u doorgeleidt naar de RAP subsidiepagina op de website van de gemeente Rotterdam. of kijk op: www.rotterdam.nl/subsidie-rijnmonds-arbeidsmarkt-perspectieffonds-aanvragen
4. Op de RAP subsidiepagina klikt u opnieuw op Aanvragen Subsidie. Hier logt u in met e-herkenning en vult u de gevraagde velden in.
5. Na sluiting van de openstelling, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment hoort u binnen 8 weken of uw      aanvraag is goedgekeurd. Bij uitzondering kan het zijn dat er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen (maximaal 12 weken extra). Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Openstellingen

Per jaar vinden er vier openstellingen plaats. Een openstelling loopt 4 weken. Na sluiting van de openstelling worden aanvragen in behandeling genomen. De eerste volgende aanvraagtermijn voor subsidies via het RAP begint op 1 mei 2024 en eindigt op 31 mei 2024.

Do No Significant Harm

Naast de inhoudelijke voorwaarden die het RAP stelt aan een project, gaan wij ervan uit dat uw project geen schade toebrengt aan het leefmilieu. Concreet betekent dit:

 • Het project leidt niet tot aanzienlijke broeikasgasemissies.
 • Het project leidt niet tot de toename van een ongunstig effect op het huidige of toekomstig klimaat of op de mens, de natuur of activa.
 • Het project is niet schadelijk voor de toestand of het goede ecologisch potentieel van waterlichamen of voor de goede milieu toestand van mariene wateren.
 • Het project leidt niet tot aanzienlijke inefficiënties bij het gebruik van materialen of bij het directe of indirecte gebruik van natuurlijke hulpbronnen, of toename van de productie, verbranding of verwijdering van afval.
 • Het project leidt niet tot een aanzienlijke toename van emissies van verontreinigende stoffen in lucht, water of bodem.
 • Het project is niet in aanzienlijke mate schadelijk voor de goede staat en de veerkracht van ecosystemen, of schadelijk is voor de staat van instandhouding van habitats en soorten (biodiversiteit).