Eerste ervaringen met Participatiewet en Banenafspraak

24 december 2015

Een derde van de werkgevers en semi-publieke werkgevers heeft gehoord van de banenafspraak en kent de implicaties daarvan voor de eigen organisatie. De helft van de werkgevers geeft aan gehoord te hebben van de banenafspraak, maar de implicaties daarvan voor de eigen organisatie nog niet te kennen. 

Een op de vijf werkgevers geeft aan nog nooit van de banenafspraak gehoord te hebben, zo blijkt uit een enquête van het ministerie van SZW. Bij grote werkgevers ligt het percentage werkgevers dat gehoord heeft van de banenafspraak en de implicaties ervan kent, substantieel hoger dan bij kleinere werkgevers (kleiner dan 250 werknemers), namelijk 62 procent respectievelijk 26 procent.

Van de werkgevers die geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, is 28 procent op de hoogte. Vooral grote werkgevers ervaren in overwegende mate de banenafspraak als een stimulans om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

 

Gemeenten ook positief

Ook gemeenten hebben positieve verwachtingen van de banenafspraak, maar zien in de uitvoering van de banenafspraak wel problemen. Het gaat daarbij vooral om de criteria die UWV op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten hanteert bij de beoordeling van de doelgroep voor de banenafspraak. Inmiddels is het werkproces hiervoor ingrijpend aangepast.

De resultaten van de jaarlijkse monitoring van de banenafspraak worden elk jaar rond de zomer bekend gemaakt. Daarnaast is UWV voornemens om in de toekomst vaker trendrapportages naar buiten te brengen met een indicatief beeld van hoe de banenafspraak vordert op regionaal niveau.

In 2013 en 2014 zijn bij reguliere werkgevers in de markt en bij de overheid 10.732 extra banen gecreëerd. Daarmee is over die jaren de taakstelling gehaald. De cijfers over 2015 zullen in de loop van het voorjaar beschikbaar komen. Daarom kan niet eerder dan volgend jaar zomer worden geconcludeerd of de trend zich in positieve zin doorzet, althans voor wat betreft de macro doelstelling.

 

Uitvoering Participatiewet

Het onderzoek naar de eerste ervaringen met de Banenafspraak maakt deel uit van een reeks onderzoeken onder gemeenten, cliënten en werkgevers. Die reeks is opgezet vanwege de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015. De Participatiewet wordt geflankeerd door de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.