Regionale samenwerking Arbeidsmarktregio Rijnmond

25 februari 2022

De arbeidsmarktvraagstukken in Rotterdam zijn niet stedelijk, maar regionaal. Dankzij de unieke samenwerking tussen werkgeversorganisaties, vakorganisaties, scholen en gemeenten in de regio Rijnmond zijn er de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. De gezamenlijke regionale visie en de wens om de publiek-private samenwerking door te ontwikkelen, kwam tijdens de bestuurlijke conferentie op 17 februari duidelijk naar voren.

De samenwerking komt tot uiting in de LeerWerkAkkoorden, Leven Lang Ontwikkelen, Werkgeversdienstverlening, Arbeidsmarktinformatie en Crisisdienstverlening.

HalloWerk

Wethouder Richard Motie opende de conferentie: “Ik ben ontzettend blij dat het ons is gelukt om die samenwerking te intensiveren op de regionale arbeidsmarkt.” Zo is in samenwerking met alle gemeenten het matchingplatform HalloWerk opgericht, waar alle werkzoekenden in de regio zijn geregistreerd en waar werkgevers toegang toe hebben om de juiste werknemer te vinden. Door het bredere aanbod worden werkgevers in de regio zich bewuster van het potentieel onder werkzoekenden. Volgens Hans Borstlap, voorzitter Commissie Regulering van Werk, is dat een goede ontwikkeling. “Werkloosheid is in deze tijd van arbeidsmarktkrapte geen optie meer. Het heeft een enorme impact op een mensenleven, zowel persoonlijk als sociaal.”

Harmonisatie

Gebruiksgemak voor werkgevers in de regio, dát is het belangrijkste doel van de regionale aanpak. Door één basispakket van dienstverlening aan te bieden, is het voor werkgevers duidelijk voor welke dienstverlening ze bij welke publieke werkgeversservicepunten terecht kunnen. In eerste instantie gaat het om het harmoniseren van zeven instrumenten: Loonkostensubsidie, Voorwaardelijke opleiding voor plaatsing, Proefplaatsing, Jobcoaching, Werkplekaanpassingen, Plaatsingsfee en Jobcarving en functiecreatie.

Social Return

Ook Social Return is bijzonder geschikt voor een gezamenlijk vastgesteld beleid. Doordat steeds meer gemeenten in de regio werk maken van Social Return, wordt de bekendheid groter en is het steeds makkelijker uitvoerbaar. Een regionale projectmanager zorgt ervoor dat sociaal return blijft meebewegen met de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Geïntegreerde inburgeringstrajecten (GIT)

GIT is een succesvol initiatief van de gemeente Rotterdam. Het is een combinatie van inburgering, taalles, een BBL-opleiding en werk en is erop gericht om statushouders zich zo snel mogelijk veilig, nuttig en thuis te laten voelen. Igor Bal, wethouder gemeente Nisserwaard: “We hebben met elkaar besloten om dit initiatief regionaal aan te pakken.”

Succesvol

De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst is dat de samenwerking op veel fronten opgezocht kan worden en nu al succesvol blijkt. Alle deelnemende partijen zetten zich met veel energie en creativiteit in om de arbeidsmarkt gezamenlijk vlot te trekken!