Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds

Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) Investeren in versterking van de arbeidsmarkt

Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) biedt tot 50% cofinanciering aan projecten die leiden tot een reductie van personeelstekorten en meer participatie in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Het RAP richt zich op instroom en het behoud van werk in de maatschappelijk cruciale sectoren (ook wel sleutelsectoren), zoals de zorg, het OV en de techniek. Ook projecten die bijdragen aan de economische transities -energie, digitalisering en de circulaire economie- komen voor cofinanciering door het RAP in aanmerking.

In de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond zet een groeiende vraag naar personeel de samenleving onder druk. Tegelijkertijd moeten drie grote transities versneld worden gerealiseerd. Met het RAP wil de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond die uitdagingen samen met werkgevers, organisaties, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen oppakken.

Organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen kunnen bij het RAP een project indienen. Met de middelen in het fonds is tot 50% cofinanciering beschikbaar voor projecten die concreet leiden tot:

 • Meer instroom (van werk naar werk, van school naar werk, (weer) aan het werk) naar de sleutelsectoren en transitieopgaven, met duurzame arbeidscontracten van minimaal 12 maanden. Hierbij is bijvoorbeeld aandacht voor betrokken werkgevers en ondernemers, die waar mogelijk instroomeisen en werkzaamheden zo aanpassen dat het makkelijker wordt om in te stromen, over te stappen of duurzaam inzetbaar te blijven;
 • Een scholings-, leerwerk- of loopbaantraject met baangarantie, waarin benodigde skills en (beroeps)kwalificaties worden aangeleerd in combinaties van (praktijk)leren en instroom bij werkgevers;
 • Aantoonbaar behoud van personeel dat anders zou uitvallen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van talentprogramma’s die de arbeidsmarktpositie en kansen van mensen sterk verbeteren en/of ze mee laat gaan in technologische ontwikkelingen.

De voorstellen zullen worden beoordeeld op basis van een projectplan, begroting en dekkingsplan. Alleen aanvragen die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden en criteria worden in behandeling genomen. De beoordeling van de aanvragen geschiedt door een fondsmanager, in afstemming met een adviescommissie bestaande uit diverse onafhankelijke deskundigen met kennis van zaken over de sectoren, transities en regio.

Voorwaarden aanvraag & knock-out criteria:

Resultaten in Rotterdam-Rijnmond: De gevraagde cofinanciering moet tot meetbaar resultaat leiden, in de vorm van een baan of baanbehoud, in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond, of tot een resultaat die ertoe leidt dat iemand zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De projecten kunnen zich richten op alle doelgroepen (van werk naar werk, van school naar werk, (weer) aan het werk).

Resultaten in sleutelsectoren of transities: Alleen projecten die bijdragen aan de reductie van personeelstekorten in één of meer van de (sleutel)sectoren of transitieopgaven komen in aanmerking.

Maatschappelijke sleutelsectoren

 1. het openbaar vervoer;
 2. de zorg;
 3. de kinderopvang;
 4. het onderwijs;
 5. de bouw en techniek;
 6. de veiligheidsketen;
 7. de haven en logistiek.

Economische transities

 1. de digitaliseringstransitie;
 2. de energietransitie;
 3. de transitie naar een circulaire economie.

Meetbaar resultaat:

 • Het beoogde resultaat van het projectplan moet meetbaar zijn. Daarbij is in elk geval inzicht in het aantal deelnemers en de aard van resultaat (bevorderen instroom, leerwerktraject met baangarantie, enz.).

Looptijd projecten:

 • Projecten die tussen september 2023 t/m 31 december 2026 worden gestart, moeten uiterlijk 31 december 2026 zijn afgerond.
 • In het projectplan moet vermeld staan wanneer het resultaat van het project wordt bereikt.

Cofinanciering en noodzaak RAP financiering:

 • In de aanvraag moet duidelijk worden hoe 50% van het project wordt gefinancierd (ondersteund door een concrete bewijslast), in tijd of geld. Voor het overige deel van het project kan cofinanciering aangevraagd worden. Cofinanciering in tijd is gemaximeerd tot een uurtarief van 85 euro per uur (excl. Btw).

Partners en samenwerkingsrelatie:

 • In het projectplan moet vermeld worden welke partners bij het project betrokken zijn en welke rol zij hebben. Eén van de partijen in de samenwerking is penvoerder en is verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag voor subsidie, en voor de (financiële) verantwoording.

N.B: De subsidieregeling die ten grondslag zal liggen aan het RAP wordt momenteel ontwikkeld. De informatie in deze pagina is dan ook onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Aan deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Veel gestelde vragen