Subsidies en regelingen

WSP Rijnmond adviseert u over de subsidies en regelingen die u helpen bij het aannemen van gemotiveerde kandidaten.

Financiële afspraken

Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel? In sommige gevallen kunt u financiële afspraken maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering.

Neem voor meer informatie contact op

Enkele beschikbare subsidies en regelingen

 • Proefplaatsing
 • Jobcoaching
 • Werkplek voorzieningen
 • Loondispensatie Wajong
 • Loonkostensubsidie
 • Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
 • No-riskpolis
 • Rijmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP)
 • Subsidieregeling voor statushouders (per september 2024)

Proefplaatsing

Wilt u iemand met een uitkering in dienst nemen, maar aarzelt u of deze kandidaat geschikt is? Dan kunt u misschien gebruik maken van een proefplaatsing. Zo kunt u onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maken we met u afspraken over de duur van de proefplaatsing. Is er een match, dan biedt u de kandidaat aansluitend op de proefplaatsing een regulier dienstverband aan.

Lees meer over proefplaatsing

Jobcoaching

Jobcoaching is er voor werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt. Door een jobcoach worden deze werkzoekenden begeleid tijdens de plaatsing en het inwerken van een nieuwe baan. Zo wordt u door de jobcoach ontlast bij het inwerken van de medewerker.

Lees meer over jobcoaching

Werkplek voorzieningen

UWV biedt bedrijfsadvies als u werknemers met een ziekte of handicap aanneemt. Het is misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. UWV kan u daarbij helpen.

Lees meer over werkplek voorzieningen

Loondispensatie Wajong

U kunt loondispensatie Wajong aanvragen voor personen met een Wajong-uitkering, met recht op arbeidsondersteuning. Of voor werknemers jonger dan 18 jaar met een verminderde arbeidsprestatie door ziekte of gebrek. U en uw werknemer worden ondersteund door een jobcoach.

Lees meer over loondispensatie Wajong

Loonkosten subsidie(s)

Neemt u een kandidaat met een arbeidsbeperking in dienst? En heeft deze kandidaat een verminderde loonwaarde? Dan kunt u een loonkostensubsidie aanvragen.

In overleg met de gemeente kunt u voor het eerste half jaar van het dienstverband kiezen tussen forfaitaire loonkostensubsidie of voor loonkostensubsidie op basis van de objectief vastgestelde loonwaarde.

Forfaitaire loonkostensubsidie

De forfaitaire loonkostensubsidie (LKS) bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon. Kiest u voor forfaitaire LKS, dan wordt in de vijfde maand van het dienstverband een objectieve loonwaarde meting gedaan en vastgelegd. Op basis hiervan ontvangt u vanaf de zevende maand de loonkostensubsidie naar loonwaarde.

Loonkostensubsidie naar loonwaarde

De loonkostensubsidie (LKS) op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Een onafhankelijk loonwaardebepaling bepaalt de loonwaarde en daarmee de LKS. De LKS die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon (WML) en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De LKS kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

Loonkostensubsidie schoolverlaters

Met deze loonkostensubsidie kunt u arbeidsgehandicapte schoolverlaters in dienst te houden.

Loonkostensubsidie bij verhuizing

Heeft u iemand met loonkostensubsidie in dienst en gaat die werknemer verhuizen? Dan verhuist de verantwoordelijkheid voor de loonkostensubsidie mee naar de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente waar iemand gaat wonen, wordt verantwoordelijk voor alle voorzieningen. De oude gemeente zorgt voor een ‘warme’ overdracht. Neem contact op met de nieuwe woongemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over loonkostensubsidie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. Met als doel werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het recht op en de hoogte van LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover LIV wordt berekend.

Lees meer over LIV

Jeugd-LIV

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Daardoor heeft u meer kosten om werknemers van 18 tot en met 20 jaar in dienst te hebben of te nemen. Met het jeugd-LIV kunt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen.

Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV maar onder LIV.

Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

Lees meer over het jeugd-LIV

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

 • oudere werknemers met een uitkering;
 • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • werknemers met een arbeidsbeperking.

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Om LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Lees meer over het LKV

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan kan voor deze werknemer de no-riskpolis gelden. Dit betekent dat u voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen bij uitval door ziekte. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte.

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar: UWV betaalt een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen.

Lees meer over de no-riskpolis

Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds

Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds is een regionaal fonds dat zich richt op vermindering van personeelstekorten en meer participatie in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Het fonds wil samen met u investeren in projecten die zich richten op instroom en behoud van werk in de maatschappelijk cruciale sectoren en economische transities.

Lees meer over het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds

Subsidieregeling statushouders

Naast de voordelen van het in dienst nemen van een statushouder, heeft u als werkgever mogelijk ook te maken met taal- en culturele verschillen. Per 1 september komt er een subsidie beschikbaar voor werkgevers.  Om activiteiten op de werkvloer te organiseren, gericht op het verkleinen van deze cultuur- en vaktaalverschillen.