Subsidies en regelingen

 

Het is mogelijk om in sommige gevallen financiële afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon van het WSPR. Enkele van de beschikbare subsidies en regelingen: 

Proefplaatsing

Heeft u iemand met een uitkering op het oog die u in dienst wilt nemen, maar aarzelt u nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. U kunt dan onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maakt u met de het WSPR verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Belangrijk is dat u, aansluitend op de proefplaatsing, de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt.
> Lees meer over proefplaatsing

Jobcoaching

Voor werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt kan jobcoaching worden ingezet. Dit houdt in dat werkzoekenden begeleid worden tijdens met name de plaatsing en het inwerken bij de werkgever. De werkgever wordt door de inzet van een jobcoach ontlast bij het inwerken van de medewerker.
> Lees meer over jobcoaching

Werkplek voorzieningen

UWV biedt bedrijfsadvies aan werkgevers die werknemers met een ziekte of handicap aannemen. Als u iemand met een ziekte of arbeidshandicap aanneemt, is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. UWV kan daarbij helpen met een bedrijfsadvies
 > Lees meer over werkplek voorzieningen

Loondispensatie Wajong

Loondispensatie Wajong kan door de werkgever worden aangevraagd en wordt verleend t.b.v. personen met een Wajong-uitkering, met recht op arbeidsondersteuning of t.b.v. werknemers, jonger dan 18 jaar, met een verminderde arbeidsprestatie door ziekte of gebrek. De werkgever en werknemer worden ondersteund door een jobcoach.
> Lees meer over loondispensatie Wajong

Loonkosten subsidie(s)

Neemt u een kandidaat met een arbeidsbeperking in dienst? Wanneer de kandidaat een verminderde loonwaarde heeft, kunt u een loonkostensubsidie aanvragen. U kunt als werkgever in overleg met de gemeente kiezen voor het eerste half jaar van het dienstverband kiezen tussen forfaitaire loonkostensubsidie of voor loonkostensubsidie op basis van de objectief vastgestelde loonwaarde. De forfaitaire loonkostensubsidie bedraagt 50% van het wettelijk minimum loon. De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon.

Forfaitaire loonkostensubsidie

De forfaitaire LKS bedraagt 50% van het wettelijk minimum loon. Wanneer u kiest voor forfaitaire loonkostensubsidie wordt in de vijfde maand van het dienstverband een objectieve loonwaarde meting gedaan en vastgelegd. Op basis van deze vaststelling ontvangt u vanaf de zevende maand de loonkostensubsidie naar loonwaarde. 

Loonkostensubsidie naar loonwaarde

De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon. Een onafhankelijk loonwaardebepaling bepaalt de loonwaarde en daarmee de loonkostensubsidie (LKS). De LKS die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon (WML) en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De LKS kan nooit meer zijn dan 70% van het WML.

Loonkostensubsidie schoolverlaters

Met deze loonkostensubsidie is het mogelijk om werkgevers te stimuleren via een loonkostensubsidie arbeidsgehandicapte schoolverlaters in dienst te houden

> Lees meer over de loonkostensubsidie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.
Lees meer over Het lage-inkomensvoordeel

Het Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. (Jeugd-LIV)

Het  Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV maar onder het LIV. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.
> Lees meer over Het Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Per 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel (LKV) uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) van kracht. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV gaat in per 1 januari 2018 en vervangt de premiekorting voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is een doelgroepverklaring vereist. Oudere werknemers die een maand voorafgaand aan indiensttreding een uitkering P-wet, IOAW of IOAZ hadden, vragen deze doelgroepverklaring aan bij de gemeente. Overige uitkeringen kunnen worden opgevraagd via UWV.  
> Lees meer over Loonkostenvoordeel

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. Dit houdt in dat u in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte.

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar: UWV betaalt een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen.
> Lees meer over de no-riskpolis

 Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschillende subsidies en regelingen? Neem dan contact op met het WSPR op het telefoonnummer 010 – 700 89 89 of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij nemen dan contact met u op.

Deel deze pagina