Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.wsprijnmond.nl (de Website) door WerkgeversServicepunt Rijnmond, en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten).

In deze verklaring leest u welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacyverklaring). Verder leest u hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee u als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Wij behandelen uw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Verwerking van Persoonsgegevens

Als u gebruik wil maken van onze dienst(en), vragen we u om de volgende gegevens in te vullen in onze website: uw bedrijfsnaam, de naam van uw contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van uw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacyverklaring treft u onze contactgegevens aan .

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Als u gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor uw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen uw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 1. voor de uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie;
 2. om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 3. voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat uw belangen zijn afgewogen;
 4. als u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 5. als dat noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of
 6. als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

In de onderstaande lijst leest u (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden uw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Contactgegevens

We verzamelen onderstaande gegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om

 • Met u contact op te nemen
 • Met u te corresponderen
 • Voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan u of uw organisatie

Wij verwerken deze gegevens op basis van

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke plicht

Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden

We verzamelen onderstaande gegevens

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • De afname van de Diensten

Wij gebruiken deze gegevens

 • Voor marketing en promotiedoeleinden
 • Om u onze nieuwsbrief/updates te sturen. U kunt zich altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates

Wij verwerken deze gegevens op basis van

 • Uitvoering van de overeenkomst

Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten

We verzamelen onderstaande gegevens

 • Uw vragen over de Diensten
 • Resultaten
 • Locatiegegevens

Wij gebruiken deze gegevens om

 • U een optimale service te kunnen leveren
 • De overeenkomst met u of uw organisatie te kunnen uitvoeren

Wij verwerken deze gegevens op basis van

 • Uitvoering van de overeenkomst

Hoe komen we aan uw Persoonsgegevens?

We ontvangen Persoonsgegevens direct van u wanneer u ons een email stuurt, het contactformulier van onze site gebruikt of telefonisch contact opneemt.

Bent u verplicht uw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan u aanbieden of een overeenkomst met u moeten nakomen. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan u leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 1. Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 2. De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben;

Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

Met wie delen we uw Persoonsgegevens?

Verwerkers

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken uw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende categorieën Verwerkers: partijen die helpen om een overeenkomst uit te voeren. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: matching, begeleiding van kandidaten, tevredenheidsonderzoek, ICT en administratie.

Daarnaast zullen wij uw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben.

Doorgifte

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw Persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kunt u ons cookiestatement nalezen: www.wsprijnmond.nl/cookies.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij kunnen de Privacyverklaring aanpassen. Als wij de Privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 1. u mag ons vragen om inzage in uw Persoonsgegevens;
 2. u mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 3. u mag ons vragen om een kopie van uw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 4. u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 5. u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 6. u mag uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van u verwerken.

Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

WerkgeversServicepunt Rijnmond
Herenwaard 23
3078 AG Rotterdam

Tel: 010 700 89 89
info@wsprijnmond.nl